Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Jak PO?YCZY? i nie odda?

Dodaj do teczki 28 Gru 2017r.
Praktyczne informacje jak ustrzec si? przed Przest?pcami Gospodarczymi oraz jakie stosuj? techniki pocz?wszy od :

- przej?cia spó?ki

- pozyskania Prezesa "s?upa"

- ukrycia pieni?dzy

- skupowania w?asnych d?ugów

Ksi??ka zawiera te? praktyczne rady umo?liwiaj?ce :

- rozpoznanie spó?ki przygotowywanej do przest?pstw oraz Prezesa figuranta

- zabezpieczenie spó?ki / przedsi?biorstwa przed fikcyjnymi d?ugami lub z?owrogim przej?ciem

- odzyskaniem pieni?dze

Ksi??ka, któr? Pa?stwo macie przed sob? nie jest przewodnikiem dla oszustów, ma ona przybli?y? techniki i metody, jakimi pos?uguj? si? przest?pcy gospodarczy.

Ukazuje jakie s? zagro?enia zwi?zane z przest?pczo?ci? i tak zwanymi gangsterami. Ta ksi??ka ma by? przewodnikiem dla uczciwych przedsi?biorców.

W niej znajdziecie odpowied? jak nie da? si? oszuka?, jak zapobiega? utracie pieni?dzy i opinii a czasem i wolno?ci

http://www.frydberg.pl

Tel.61 622-26-81
Kontakt:
- 616222681
- piotr@frydberg.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »