Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Kurs,Szkolenie Przewo?nika Drogowego RZESZÓW

Dodaj do teczki 31 Marz 2017r.
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewo?nika Drogowego rzeczy, spedycja.
Koal zaprasza: RZESZÓW 21-24.04.2017 r.
Firma Koal serdecznie zaprasza do Rzeszowa na czterodniowe szkolenie pi?tek - poniedzia?ek : 21,22,23,24 kwietnia 2017 r.

Celem kursu jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewo?nika drogowego , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn?, a przede wszystkim otrzyma? licencj? na transport rzeczy w kraju i za granic? oraz licencj? spedycyjn?.

Certyfikat uzyskany w Polsce wa?ny jest w Ca?ej Unii Europejskiej .

Serdecznie zapraszamy osoby , które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji.

Nasi wyk?adowcy do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu na certyfikat tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu w ITS.
Zaj?cia poprowadzi g?ównie Pani Viola ( patrz opinie na stronie www.koal.com.pl). Kursanci firmy Koal otrzymuj? wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pyta? , równie? omawiamy wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie oraz wiele innych cennych pomocy…. W odró?nieniu od amatorskich o?rodków nasza firma Koal opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku szkolenia , a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu unijnego.
Serdecznie zapraszamy .
Aktualne terminy i miasta na stronie firmy www.koal.com.pl
tel : 536 499 499
biuro@koal.com.pl
cena szkolenia: 1400z?
Kontakt:
- 536499499
- koalogloszenia@wp.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »