Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »

Rzeszów Kurs Cpc - licencja na przewóz rzeczy

Dodaj do teczki 27 Paź 2015r.
Zapraszamy na 4-o dniowe szkolenie, które odb?dzie si? w Rzeszowie w dniach 04-07 grudnia 2015r. (pi?tek, sobota, niedziela, poniedzia?ek) . Celem szkolenia jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn?.
Nasi kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok.2500 pyta? , omawiamy równie? wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie.
W odró?nieniu od amatorskich o?rodków, nasza firma opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku szkolenia , a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.
Serdecznie zapraszamy osoby, które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem . Nasi wyk?adowcy do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu w ITS.

Zapraszamy KOAL.
www.koal.com.pl

tel:536-499-499
tel:503-761-598
Cena szkolenia 1400 z?.
Kontakt:
- 536499499
- biuro@koal.com.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Nauka »