Zaloguj się !
Kategorie:
Teczka:
0
Twoja teczka jest pusta.
Sprawdź jak to działa !
NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Pozostałe »

RZESZÓW CPC

Dodaj do teczki 23 Wrz 2015r.
Firma Koal serdecznie zaprasza na 4-ro dniowe szkolenie, które odb?dzie si? w Rzeszowie 9,10,11,12 pa?dziernika 2015 r.
Szkolenie trwa 4 dni (pt,so,nie,pon).
Celem kursu jest przygotowanie Pa?stwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych przewo?nika drogowego , dzi?ki któremu to b?dziecie Pa?stwo mogli za?o?y? lub zarz?dza? firm? transportow? jak równie? spedycyjn?.
Nasi kursanci otrzymuj? od nas wszystkie niezb?dne pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pyta? , równie? omawiamy wszystkie przyk?adowe zadania, z którymi zetkn? si? Pa?stwo na egzaminie.
W odró?nieniu od amatorskich o?rodków nasza firma opiekuje si? ka?dym kursantem od pocz?tku szkolenia ,a? do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu.
Serdecznie zapraszamy osoby ,które nigdy nie mia?y do czynienia z transportem - dla nas wystarczy by kursant czy te? kursantka potrafi?a mówi? po polsku, umia?a pos?ugiwa? si? kalkulatorem i mia?a uko?czone 18 lat , gdy? jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji.
Nasi wyk?adowcy do?o?? wszelkich stara? by Pa?stwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu w ITS.
Serdecznie zapraszamy KOAL.
tel: 536 499 499
tel: 503 761 598
www.koal.com.pl
cena szkolenia: 1200z?
Kontakt:
- 536499499
- biuro@koal.com.pl

NawigacjaStart » Ogłoszenia » Pozostałe » Pozostałe »