Zaloguj się !

Wsparcie POKL dla szkolnictwa zawodowego

Nowy rok szkolny w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na Podkarpaciu różnił się będzie od poprzedniego. Jest to pierwszy rok realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz skoordynowanego rozwoju tych placówek. Projekt towarzyszy w czasie wejściu w życie reformy szkolnictwa zawodowego zapowiadanej długo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co spotęguje jego efekty i pozwoli na faktyczny, planowy rozwój szkół.

Zgodnie z reformą – szkoły zawodowe uzyskują większą samodzielność programową, od najbliższego roku szkolnego mają też przekształcać się w centra egzaminacyjne, oferujące różne ścieżki zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, również w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych. W okresie adaptacji do nowej formuły kształcenia szkoły zawodowe w województwie podkarpackim otrzymały pomoc w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” o budżecie w wysokości ponad 75 milionów złotych. Większość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% pochodzić będzie z wkładu budżetu państwa i organów prowadzących szkół objętych wsparciem.

Projekt jest dla poszczególnych szkół szansą podniesienia jakości i atrakcyjności swojej oferty, dzięki czemu uczniowie będą mogli zdobywać wykształcenie i atrakcyjne kwalifikacje zawodowe, cenne na rynku pracy. Cele, jakie postawili przed sobą projektodawcy są odpowiedzią na główne problemy szkół zawodowych naszego regionu. Dzięki niemu szkoły uczestniczące w projekcie dostosują ofertę kształcenia do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy, zmodernizują warunki kształcenia (w tym poprzez doposażenie placówek), wzmocnią współpracę z pracodawcami oraz stworzą system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki formule projektu, skupiającej większość instytucji zaangażowanych w szkolnictwo zawodowej, możliwe będzie osiągnięcie wartości dodanej – poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami danej branży, stworzenie płaszczyzny kontaktu i efektywnej wymiany doświadczeń w zarządzaniu szkołami zawodowymi, oferowanie banku wiedzy nt. szkół zawodowych, koordynowanie badań losu absolwentów przez WUP (dzięki działalności Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy), zaplecze merytoryczne dla doradców zawodowych.

Wypracowane w trakcie wielomiesięcznych konsultacji i negocjacji założenia partnerskiego projektu realizowanego wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy i 30 organów prowadzących szkoły zawodowe z województwa podkarpackiego ujęte zostały w umowach partnerskich. Ich uroczyste podpisanie zaplanowano w trakcie konferencji poświęconej sposobom i efektom wykorzystania środków unijnych dla wsparcia szkolnictwa zawodowego na Podkarpaciu 15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim, w trakcie której przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół zawodowych i instytucji rynku pracy dyskutować będą na temat sytuacji szkolnictwa zawodowego w regionie.

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie sytuacja absolwentów na regionalnym rynku pracy w oparciu o wyniki badań Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy, dotychczasowe efekty wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz systemu oświaty w naszym regionie, jak również założenia samego projektu systemowego na lata szkolne 2012/2013 oraz 2013/2014.

Przed 160 szkołami, które biorą udział w inaugurowanym projekcie stoi ogromna szansa. W ramach projektu programy rozwojowe we współpracy z przedsiębiorcami wdroży 90 szkół średnich (technika) i 70 zasadniczych szkół zawodowych (w tym 7 placówek to szkoły specjalne) spośród 265 szkół zawodowych z Podkarpacia. Szkoły te kształcą na 98 różnych kierunkach nauczania, mają różne potrzeby w zakresie doposażenia oraz poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia. W szkołach objętych wparciem uczy się 40 539 uczniów.

W ramach projektu szkoły będą modyfikować kierunki nauczania lub uruchamiać nowe, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, a także wprowadzać skuteczniejsze niż dotychczas sposoby zarządzania i oceniania. Część środków zostanie przeznaczona na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (17 mln). Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i podnoszące ich kompetencje kluczowe i zawodowe, a zwłaszcza kursy specjalistyczne – to niektóre elementy wdrażanych programów rozwojowych szkół zawodowych, z których skorzysta około 14 tys. uczniów.

W projekcie szczególny nacisk położono na naukę zawodu w praktyce. Szkoły i placówki oświatowe uczestniczące w projekcie zobligowane są do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami i tym samym organizację staży i dodatkowych praktyk zawodowych dla 12,5 tys. uczniów w skali województwa.

Realizacja projektu pomoże szkołom zawodowym w tworzeniu swojej „marki” – szkół będących atrakcyjnym wariantem przyszłej edukacji absolwentów gimnazjów, zgodnie z hasłem wdrażanej reformy – szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.

StaloweMiasto.pl |  18  Cze  2012 |  Średnia ocena: 0 [Zglos blad]


Twoja ocena: 1 2 3 4 5 6

Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.